Om Best Travel

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Best Travel (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven. Betingelserne er udarbejdet i henhold til retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening.

 

1. Aftaleindgåelse

1.1. Indgåelsen
En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden og der foretages rettidig indbetaling. Kunden har forinden dette tidspunkt modtaget disse betingelser. Ved bestilling betales et depositum på kr. 2.000 pr. person, samt evt. afbestillingsforsikring og/eller rejseforsikring. For oversøiske rejser samt MSC krydstogt inkl. fly, er depositum kr. 3.000 pr. person.

1.2. Rejsedokumenter
Rejsebureauet fremsender efter aftalens indgåelse billet til kunden.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer i pakkerejsen, foregår på den af kunden oplyste postadresse eller e-mailadresse. Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsebureauet kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden 3 dage, skal kunden straks kontakte rejsebureauet. Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, skal kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 5.3.) og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Særlige ønsker
En del gæster fremkommer med specielle ønsker i forbindelse med bestilling af rejsen, for eksempel ønsker om værelser med udsigt, ved siden af hinanden eller lignende. Disse ønsker noterer vi gerne på billetten og videregiver til rette instans. Vi kan imidlertid ikke garantere, at ønsket bliver opfyldt. Dette gælder også evt. ønsker og krav til forplejning, hvor vi gerne informerer hotellet om eventuelle allergier. Vi kan dog ikke garantere, at hotellet kan opfylde disse ønsker eller tilbyder en særlig allerivenlig menu.

 

2. Pris og betaling

2.1. Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv. i forbindelse med selve rejsen.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom. Med mindre det specifikt fremgår af billetten, kan man som rejsende alene ikke forvente et dobbeltværelse, men derimod et decideret enkeltværelse. Disse kan på mange hoteller være mindre end dobbeltværelserne og have en mindre attraktiv beliggenhed på hotellet.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den datoen for den fastsatte kurs.

Ekspeditionsgebyr
Best Travel opkræver et ekspeditionsgebyr pr. bestilling på kr. 95 ved fremsendelse af billet pr. e-mail og kr. 145,- ved fremsendelse med post. Dette gebyr dækker blandt andet betaling til Rejsegarantifonden samt Best Travels lovpligtige ansvarsforsikring. Det øgede gebyr for fremsendelse med almindelig post, dækker også udsendelse af billet samt afrejseinformation før afrejsen. 

2.2. Betaling
Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling. Restbeløb skal være indbetalt senest 60 dage inden afrejsen.

Brug af kreditkort
Hos Best Travel kan du benytte følgende kreditkort, udstedt i Danmark: Dankort/VISA Dankort, VISA og Mastercard samt MobilePay. Vi modtager ikke betaling fra udenlandske udstedte kreditkort, men henviser til bankoverførsel - kontakt os for detaljer herom.

2.3. Rabatter  
Best Travel samarbejder med forskellige aviser/medier om at udbyde læserrejser. Disse rejser kan være særlige afgange med en rabatteret pris eller andet indhold, som gør rejsen unik. Det er kundens pligt at gøre opmærksom på en evt. rabatkode ved bestillingen.

VIGTIGT! Det er kun muligt at benytte en type rabat pr. bestilling. Ligeledes SKAL en rabatkode oplyses ved selve bestillingen. Efter indbetaling af depositum, er det ikke længere muligt at få påført rabatkoder på en bestilling.


3. Produktet

3.1. Tilslutningsrejser og busser
Rejsebureauet er alene ansvarligt for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

I tilfælde hvor der er få gæster fra et bestemt opsamlingssted eller på en bestemt opsamlingsrute, forbeholder Best Travel sig retten til at ændre opsamlingsstedet mod refundering af togbilletter på standardklasse.

3.2. Afbestillings- og rejseforsikring
Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan.

Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring gennem rejsebureauet. Rejsebureauet modtager provision for salg af rejseforsikringen. Kunden kan ved henvendelse til rejsebureauet få oplyst provisionens størrelse.

Ønsker kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsebureauet, skal kunden meddele rejsebureauet dette, inden aftalen er endeligt indgået.

4. Kundens generelle pligter

4.1. Pas, visum og vaccinationer
Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Der gælder særlige regler for gravide, som ønsker at deltage i rejser. På krydstogter med MSC Cruises medtages gravide ikke efter 23. graviditetsuge. Grænsen hos de fleste flyselskaber er 30-32 graviditetsuge. Kontakt Best Travel for yderligere information.

Rejsebureauet oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte rejsebureauet for yderligere information om disse regler.

Rejsebureauets oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden søge den korrekte rådgivning og vejledning hos de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2. Deltagerantal
Rejsens gennemførelse betinges af et minimum på 25 antal deltagere.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden 30 dage før afrejsen, kan rejsebureauet ansvarsfrit aflyse rejsen. Kunden får i sådanne tilfælde alle indbetalte beløb refunderet.

4.3. Navne på rejsedokumenter
Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde rejsebureauet ansvarligt.

4.4. Rettidigt fremmøde
Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsebureauets kontrol.

4.5. Ordensbestemmelser
Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6. Manglende efterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureauet, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

4.7. Fødevareallergier
Er du allergisk overfor visse former for fødevarer vil vi gerne have dette oplyst ved bestillingen, således at vi kan videregive informationen til hotellet - evt. også til flyselskabet, hvis forplejning på flyrejsen indgår. Vi kan dog ikke garantere, at hotellet kan opfylde sådanne krav herom.

Specielle fødevarer såsom glutenfri eller laktosefri kost, kan være svære at finde i nogle lande, hvor det ikke er så almindeligt med allergi som i Danmark. Er du glutenallergiker anbefaler vi derfor, at du selv medbringer glutenfrit brød, da det i visse lande kun kan købes på apoteket.

4.8. Fysisk form
På alle vore rejser og krydstogter skal man være i almindelig god form, og dermed selv kunne gå (evt. med sin kuffert) på både vej, fortov og til tider let ujævnt terræn. Da mange af vore rejser inkluderer byvandringer og besøg i gamle byer og på seværdigheder med høje kantstene, stigninger samt brug af brosten og anden ujævn belægning kan brugere af rollator og kørestol ikke anbefales at deltage. Er du i tvivl om, hvor anstrengende en specifik rejse er, anbefaler vi at du søger råd hos Best Travel inden køb af rejsen.

Hvis du har behov for at medbringe en kørestol på rejsen eller har behov for hjælp i lufthavnen, bedes du kontakte os telefonisk for at gøre opmærksom på dette.
   

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1. Overdragelse af pakkerejsen
Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr; Gebyret vil følge bestemmelserne og fristerne for navne/person-ændring i pkt.5.3. Meddelelse efter disse tidspunkter medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsebureauet, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen en sådan type flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. Prisændringer
Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • Transportomkostninger, herunder brændstofpriser
 • Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter
 • Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris DKK 3.000 - Heraf brændstoftillæg: DKK 200
Ændring Stigning i brændstoftillæg: DKK 50
Beregning DKK 200 + DKK 50
Ny Pris DKK 3.050
   
Aftalt pris DKK 3.000 - Heraf skatter og afgifter: DKK 500
Ændring Stigning i skatter og afgifter: DKK 100
Beregning DKK 500 + DKK 100
Ny Pris DKK 3.100
   
Aftalt pris DKK 3.000 - Afregnet til valutakurs 3.00 (DKK 3 = 1)
Ændring Kursændring: 3.0 til 3.1
Beregning (DKK 3.000 / 3.00)*3.1
Ny Pris DKK 3.100

 

Rejsebureauet meddeler kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 10 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

5.3. Kundens ændringer af pakkerejsen
Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsebureauet hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsebureauet at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Rejsebureauet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Ændring af rejsen - efter kundens ønske

Gebyr for ændring eller rettelse af navn/person ved rundrejser, flodkrydstogter og "havkrydstogter UDEN fly":

 1. Mere end 60 dage før afrejsen: GRATIS.
 2. Fra 60 dage til og med 31 dage før afrejse: Kr. 600,- pr. navn.
 3. Fra 30 dage før og indtil afrejse: Betragtes som annullering og genbestilling af ny rejse.

Gebyr for ændring eller rettelse af navn/person ved oversøiske rejser og "havkrydstogter hvor fly indgår":

 1. Til og med 31 dage før afrejse: Kr. 3.000,- pr. navn.
 2. Fra 30 dage før og indtil afrejse: Betragtes som annullering og genbestilling af ny rejse.

Gebyr for ændring til anden afrejsedato ved rundrejser og flodkrydstogter:

 1. Mere end 60 dage før afrejsen:  Med forbehold for ledige pladser kan afrejsedatoen ændres til en anden afrejsedato i samme sæson på samme rejsemål mod et gebyr på kr. 1.000,- pr billet.
 2. Fra 60 dage før og indtil afrejse: Betragtes som annullering og genbestilling af ny rejse.


Alle ændringer i rejseform, afrejsedato samt antal af personer på krydstogter med MSC Cruises betragtes som annullering af rejsen og køb af ny rejse.

Gebyr for ændring af opsamlingssted på busrejse
På busrejser er det GRATIS at ændre opsamlingssted indtil 7 dage før afrejse. Er der 7 dage eller under til afrejse, opkræves et gebyr på kr. 250 for ændring af opsamlingssted.

Andre ændringsgebyrer
Der kan, ved ændring af navn/billet, opstå andre udefra kommende gebyrer, som Best Travel ikke er herre over. Eksempelvis fra rederier, flyselskaber eller lign. Disse gebyrer vil altid blive videresendt til gæsten, uagtet ovenstående tidsfrister.

5.4. Rejsebureauets ændringer af pakkerejsen
Hvis rejsebureauet må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder.

Hvis rejsebureauets ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder:

 • kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
 • kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Kunden skal underrette rejsebureauet om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet derimod tilbagebetale kunden prisforskellen.

I sjældne tilfælde må rejsebureauet ændre på rejseledere og/eller operaguider på turen - eksempelvis grundet sygdom. Dette anses ikke som en væsentlig ændring og berettiger dermed ikke til kompensation.
 

6. Aftalens ophør

6.1. Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 2, nr. 4.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
Kunden kan afbestille pakkerejsen efter nedenstående standardregler:

 1. Mere end 60 dage før afrejsen. Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.
 2. Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris er tabt.
 3. Fra 30 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.

6.3. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigs-ministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.
 

7. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsebureauet, eventuelt bureauets repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis rejsebureauets repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte over for bureauet.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod bureauet.
 

8. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar

Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsebureauet begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsebureauets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tranportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
   

9. Reklamationer efter rejsens afslutning

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende.
 

10. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Nævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. Fra den 15. februar 2016 kan en klage også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsebureauets e-mail adresse er til brug herfor info@besttravel.dk. Rejsebureauet er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.